KZA Express 01(17)/2021

17 W 2020 roku przewoźnicy kolejowi obsłu- żyli 209,2 mln pasażerów, co oznacza spa- dek o 37,7 % w porównaniu z 2019 r. Pra- ca przewozowa zmniejszyła się o 42,7% (12,7 mld pasażerokilometrów), praca eks- ploatacyjna zmniejszyła się o 6,3% (ponad 160 mln pociągokilometrów). Nieznacznie zmniejszyła się średnia odległość przejaz- du jednego pasażera (z 66 km w 2019 r. do 61 km w 2020 r.) Praca eksploatacyjna porównywana rok do roku zmniejszyła się o 31,8%, do 9,3 mln pociągokilometrów. W transporcie towarowym masa przewiezio- nych towarów, wykonana praca przewozowa i praca eksploatacyjna w 2020 r. były mniej- sze niż w 2019 r. Największe spadki,podobnie jak w przewozach pasażerskich, odnotowano w kwietniu. Masa przewiezionych towarów była mniejsza o 16,6%, praca przewozowa o 22,0%, a praca eksploatacyjna o 19,9%. Transport intermodalny osiągnął bardzo dobre wyniki. Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2020 r. przewieziono koleją około 17 mln ton ładunków w kontenerach (wzrost o 18,2% rok do roku). W jednostkach TEU (ekwiwalentach kontenerów dwudzie- stostopowych) wzrost wyniósł 22,3%, do 1 914 435 szt. Praca przewozowa zwięk- szyła się o 5,7%. W pierwszym półroczu 2020 r. uruchomiono 43 629 pociągów in- termodalnych, o 31% więcej, niż w analo- gicznym okresie roku 2019. Różnica w statystykach tradycyjnych i intermodalnych przewozów towaro- wych świadczy o bardzo dużym poten- cjale tego segmentu rynku. Nie bez zna- czenia jest fakt, że duży udział w bardzo dobrych wynikach ma transport z Chin, generowany przez działania związane z chińskim projektem Nowego Jedwab- nego Szlaku. Transport kolejowy na tym kierunku jest stymulowany przez zakupy online. Europejscy klienci chcą otrzymy- wać przesyłki z zamówionymi towarami jak najszybciej. Transport lotniczy jest relatywnie drogi, transport morski jest znacznie tańszy, ale powolny. Optymal- nym rozwiązaniem okazał się kontene- rowy transport kolejowy. Co dalej? Przyszłość jest niepewna i zależy od postę- pów w walce z pandemią. Kluczowe znacze- nie ma ograniczenie liczby zakażeń przez zmianę zachowań ludzi i masowe szczepie- nia, wspomaganie leczenia najciężej cho- rujących nowymi lekami. Spokój powróci, kiedy udowodnimy, że potrafimy ograni- czyć liczbę zgonów spowodowanych przez Covid-19, odciążyć szpitale i zminimalizo- wać wpływ choroby na gospodarkę. Nawet jeśli to wszystko się uda, ślady pan- demii pozostaną na długo, być może na za- wsze. Zmiany będziemy obserwować we wszystkich dziedzinach gospodarki, nie wy- łączając towarowego i pasażerskiego trans- portu kolejowego. Przewoźnicy wykonujący przewozy pasa- żerskie będą musieli opracować i wdrożyć zasady obsługi podróżnych, które zagwa- rantują najwyższy poziom bezpieczeństwa epidemiologicznego. Konsekwencje ekono- miczne będą poważne, ponieważ trzeba bę- dzie przeprojektować i przebudować miej- sca, w których przebywają podróżni: dworce, perony, tabor. Zmienią się wymagania do- tyczące sprzątania i dezynfekcji wagonów i pomieszczeń. Dotychczas priorytetem było obsłużenie jak największej liczby podróżnych. Teraz trzeba dodatkowo ułatwić, a jeśli to nie wystarczy, wymusić zachowanie bezpiecznego dystan- su, zmniejszyć ryzyko przypadkowego spot- kania osób, które nie podróżują wspólnie. To wymaga inwestycji w infrastrukturę i wy- posażenie. Po wygaśnięciu pandemii część wyposażenia (bramki do pomiaru tempera- tury, sprzęt do dezynfekcji) trafi do magazy- nu, ale pozostaną koszty związane z prze- chowywaniem i konserwacją. Transport towarowy musi się liczyć z wy- stępowaniem dużych zmian obciążenia. ◀ Bezpieczeństwo ▶ Dotychczas priorytetem było obsłużenie jak największej liczby podróżnych. Teraz trzeba dodatkowo ułatwić, a jeśli to nie wystarczy wymusić zachowanie bezpiecznego dystansu, zmniejszyć ryzyko przypadkowego spotkania osób, które nie podróżują wspólnie. To wymaga inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie. Po wygaśnięciu pandemii część wyposażenia (bramki do pomiaru temperatury, sprzęt do dezynfekcji) trafi do magazynu, ale pozostaną koszty związane z przechowywaniem i konserwacją. Kluczowe znaczenie ma ograniczenie liczby zakażeń przez zmianę zachowań ludzi i masowe szczepienia, wspomaganie leczenia najciężej chorujących nowymi lekami. Spokój powróci, kiedy udowodnimy, że potrafimy ograniczyć liczbę zgonów spowodowanych przez Covid-19, odciążyć szpitale i zminimalizować wpływ choroby na gospodarkę.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=