Elit News nr 88

Mimo że niniejszy dokument został opracowany z najwyższą starannością, osoby trzecie nie mogą dochodzić żadnych praw ani roszczeń w odniesieniu do dokładności i kompletności jego treści. MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Holandia Telefon: +31 (0)15 - 2514030 • Internet: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com Pełna i wystarczająca warstwa smarująca = ochrona przed zużyciem Niewystarczająca grubość warstwy smaru = zużycie Czymdokładnie jest lepkość? Do smarowania części silnika i zapobiegania zużyciu nie- zbędna jest zatem odpowiednia grubość warstwy smaru. Aby to osiągnąć, konieczne jest zastosowanie oleju silniko- wego o odpowiedniej lepkości. Lepkość, nazywana również ospałością, jest w rzeczywistości oporem dla przepływów. Dla olejów silnikowych, międzynarodowe „Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacyjnych” ustanowiło normy (SAE 300J) dotyczące lepkości (w niskich temperaturach i przy 100°C). Producenci samochodów stale starają się ograniczać emisję CO 2 . Jednym ze środków, który wyraźnie pomaga w tym zakresie, jest zmniejszenie lepkości oleju. Wreszcie, niższa lepkość zapewnia mniejszy opór, a tym samym mniejsze tarcie. W rezultacie oszczędza się paliwo i ogranicza emisję CO2. W międzyczasie przeprowadzane są już testy z użyciem wielosezonowych olejów silnikowych 0W-8 i 0W-12. Istnieją również producenci samochodów, którzy już zalecają olej 0W-16 dla niektórych modeli z 2019 roku, takich jak na przy- kład najnowsza Toyota Yaris 1.0 12V VVT-i. Na przykład olej 0W-20 jest teraz wspólny dla modeli Volvo. Należy pamię- tać, że specyfikacja oleju 0W-20 różni się znacznie w zależ- ności od marki i modelu. Nie wszystkie oleje silnikowe 0W-20 są koniecznie takie same. Niewłaściwe użycie tego oleju silnikowego prowadzi nieodwracalnie do uszkodzeń. Aby chronić silnik przed zużyciem w wysokich temperatu- rach i ciśnieniach, obok lepkości jest jeszcze jedna niezwy- kle ważna wartość: wartość HTHS. Co to jest HTHS? Jedną z właściwości oleju silnikowego jest to, że wraz ze wzrostem temperatury oleju silnikowego zmniejsza się jego lepkość. Olej znajduje się również pod ekstremalnym ciśnie- niem w silniku. Minimalna wartość lepkości w samej tylko temperaturze 100°C, jak wyjaśniono powyżej, nie jest wystarczająca, aby zagwarantować ochronę przed zużyciem przy wysokich temperaturach i ciśnieniach. Zapobieganie zużyciu przy wysokich temperaturach i ciśnie- niach osiągane jest poprzez łączenie różnych dodatków z odpowiednim olejem bazowym, w wyniku czego uzyskuje się odpowiednią „grubość filmu smarnego”. Pomiar tej gru- bości filmu smarnego jest wyrażony w „wartości HTHS” i sta- nowi konkretny parametr specyfikacji oleju silnikowego. Skrót HTHS oznacza High Temperature High Shear. Wartość wynikająca z „testu HTHS” przekazuje informacje o lepkości oleju silnikowego w wysokiej temperaturze 150°C i wysokim ciśnieniu (ciśnienia ścinania). Oszczędzanie a ochrona Producent samochodów (OEM) z jednej strony określił, jaka powinna być właściwa lepkość, a z drugiej strony jaka powinna być wartość HTHS oleju silnikowego dla danego samochodu. Odchylenie od tych wartości prowadzi do dużego ryzyka uszkodzenia i zawsze będzie prowadzić do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych przez producenta samo- chodu. Olej silnikowy o niskiej wartości HTHS ma zatem cienką war- stwę filmu smarnego. Powoduje to mniejsze tarcie, a w rezultacie mniejsze zużycie paliwa. A tym samym niższą emisję CO2. Jednak cieńszy film smarny zwiększa ryzyko zużycia. Dlatego też producent samochodów poszukuje optymalnej grubości filmu smarnego, która zapewnia zarówno oszczędność paliwa, jak i dobrą ochronę przed zużyciem. Wpraktyce Na razie w teorii. W praktyce, z pewnością przy krótkich podróżach i częstym uruchamianiu/zatrzymaniu, olej silni- kowy jest rozcieńczany przez paliwo, dzięki czemu lepkość jeszcze bardziej się zmniejsza! W związku z tym znacznie wzrasta ryzyko uszkodzenia (niewystarczająca warstwa filmu smarnego). Należy upewnić się, że olej silnikowy jest wymieniany w odpowiednim czasie. Stwierdzono również, że ultracienkie oleje silnikowe, takie jak 0W-16 i niższe, są bardziej lotne i charakteryzują się dużą stratą na parowaniu, co powoduje wzrost zużycia oleju. Dlatego producent samo- chodów bardzo uważnie poszukuje optymalnej równowagi między oszczędnością paliwa a ochroną silnika. Właściwy dobór olejów bazowych i dodatków, tzn. całkowita specyfi- kacja oleju silnikowego, ma tu zasadnicze znaczenie. 0W-0? Tendencja do jeszcze cieńszych olejów silnikowych z pewno- ścią wzrośnie w najbliższych latach. Olej 0W-0 tymczasowo pozostaje marzeniem. W przypadku pytań: Skontaktuj się z Działem Wsparcia Technicznego MPM pod adresem support@mpmoil.nl lub zadzwoń pod numer +31 (0)15 - 2514030 . - Oś - Film smarny - Łożysko zwykłe - Oś - Film smarny - Łożysko zwykłe

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=